เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

เทศบาลตำบลแม่เหียะ

รับสมัคร

   ตำแหน่งบุคลากรสนับสนุนการสอน ค่าตอบแทนเดือนละ 6,050 บาท และค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 2,950 บาท

     -วุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านการเงิน บัญชี

     -มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์

     -มีความรู้ความสามารถในด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

     -สามารถดูแลเด็กนักเรียนในช่วงอายุ 3-6 ปีได้

   เอกสารและหลักฐานการสมัคร

   1.สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

   2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

   3.สำเนาวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

   4.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป (เขียนชื่อ-นามสกุลหลังรูปด้วย)

   5.ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลของรัฐ ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามและสารเสพติด ที่ออกให้ไม่เกิน

       1 เดือน จำนวน 1 ฉบับ

   6.สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ในเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ฯลฯ อย่างละ 1 ฉบับ

   ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองพร้อมเอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร สอบถามได้ที่

       งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล (ชั้น 2)

       สำนักงานเทศบาลตำบลแม่เหียะ

       อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

   ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 6 มีนาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ  

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.