เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

เชิญร่วมงาน

นัดพบแรงงานย่อย ครั้งที่ 3/2556  ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน  อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

จังหวัดลำพูน ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการ

จัดหางานแก่คนหางาน ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้พิการ ผู้พ้นโทษ ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ นักเรียน นักศึกษา และ

ประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์งานกับนายจ้างในกลุ่มอุตสาหกรรมต่าง ๆ ได้อย่างหลากหลาย

ในคราวเดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมอื่น ๆ อาทิ การทดสอบความพร้อมทางอาชีพ  การสาธิตอาชีพพร้อม

ปฏิบัติการ การให้คำปรึกษาวิธีการหางานทำ การแนะแนวอาชีพอิสระ การรับลงทะเบียนฝึกอาชีพอิสระ

         สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน จึงเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว เอกสารในการ

สมัครงาน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน รูปถ่าย สำเนาวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้าน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

                   สำนักงานจัดหางานจังหวัดลำพูน

                   อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงาน

                   หมู่ 10 ตำบลบ้านกลาง

                   อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

                   โทร 053 – 525543 – 4 ต่อ 511 , 513

 

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.