เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

เทศบาลทุ่งหลวง

 รับสมัคร

สอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 ดังนี้

   1.เจ้าพนักงานธุรการ

     -วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

     -ศึกษาวิชาคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์

       จากหน่วยงานรัฐ สถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ

   2.นักสังคมสงเคราะห์

     -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมสงเคราะห์ สังคมวิทยา จิตวิทยา หรือทางอื่น

       ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   3.เจ้าหน้าที่บริหารงานทะเบียนและบัตร

     -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ กฏหมาย หรือทางอื่น

       ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   4.นักวิชาการเงินและบัญชี

     -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่น

       ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   5.นักวิชาการส่งเสริมสุขภาพ

     -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสาธารณสุขศาสตร์ การพยาบาล สุขศึกษา หรือทางอื่น

       ที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

   6.นักวิชาการศึกษา

     -วุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท.รับรองให้บรรจุและแต่งตั้ง

       เป็นพนักงานครูเทศบาลได้ หรือคุณวุฒิอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

       ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน ติดต่อขอซื้อคู่มือพร้อมใบสมัครในราคาชุดละ 100 บาท ตั้งแต่บัดนี้ถึง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยยื่นใบสมัครได้ที่ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย และมีสิทธิสมัครสอบได้เพียง 1 ตำแหน่งเท่านั้น หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์

หมายเลข 0-5594-3349 ต่อ 16 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://www.thungluangsk.go.th

       เอกสารและหลักฐานที่มช้ในการสมัครสอบ

       1.ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองคุณวุฒิ และระเบียนแสดงผลการเรียน (แสดงฉบับตัวจริง) ที่ระบุ

         สาขาวิชาหรือวิชาเอกที่จะสมัคร พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องจบการศึกษาที่ได้รับการอนุมัติ

         จากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร

       2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันและไม่เกิน 1 ปี

         จำนวน 3 รูป โดยให้ผู้สมัครติดรูปถ่ายในใบสมัคร จำนวน 1 รูป ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวสอบ

         จำนวน 2 รูป

       3.สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัคร พร้อมแสดงตัวจริง จำนวน 1 ฉบับ

       4.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร และใบรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (สด.43) หรือ

         (สด.9) พร้อมแสดงฉบับจริง (เฉพาะผู้สมัครชาย) จำนวน 1 ฉบับ

       5.ใบรับรองแพทย์ แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลกำหนด

         ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.