เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

กรมแพทย์ทหารอากาศ

รับสมัคร

บุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตำแหน่งพนักงานธุรการ

-วุฒิปริญญาตรี วิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ (บริหารทรัพยากรมนุษย์)

หลักฐานการสมัคร

1.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

3.ต้นฉบับคุณวุฒิการศึกษา และระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา อย่างละ 1 ฉบับ

4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ฉบับ

5.กรณีเป็นชายให้นำสมุดประจำตัวทหารกองหนุน (สด.8) หรือทะเบียนกองประจำการ (สด.3)

หรือใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการ (สด.43) พร้อมสำเนา

สมัครด้วยตนเองได้ที่ กองกำลังพล กองบังคับการ กรมแพทย์ทหารอากาศ แขวงคลองถนน

เขตสายไหม กรุงเทพ ฯ โทร 0-2534-2570 ในเวลาราชการทุกวัน ตั้งแต่ 24 มิถุนายน - 3 กรกฏาคม 2556

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.