เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

เทศบาลศรีสุนทร

รับสมัคร

คัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก สังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลศรีสุนทร

-วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ทางการศึกษาทุกสาขาวิชาเอก

-ได้ปฏิบัติงานหรือเคยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำงานดูแลพัฒนาเด็กปฐมวัยของท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 3 ปี

-มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่

กองการศึกษาเทศบาลตำบลศรีสุนทร

อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

ได้ตั้งแต่วันที่ 1-5 กรกฏาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร 0-7661-7803

ต่อ 34

หลักฐานการสมัคร

1.สำเนาปริญญาบัตร หรือรายงานผลการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

2.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ จนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

4.สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู จำนวน 1 ฉบับ

5.หนังสือรับรองประวัติการทำงาน จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาประกาศผลผู้ผ่านการปฏิบัติงาน จำนวน 1 ฉบับ

7.ใบรับรองแพทย์ ออกให้ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 1 ฉบับ

8.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)

 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.