เกี่ยวกับศิษย์เก่า

ติดต่อศูนย์

กระดานแลกเปลี่ยน

บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด
รับสมัคร

1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าหน้าร้าน

-เพศชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชามนุษยศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ) หรือที่เกี่ยวข้อง

-มีความสามารถสื่อสารและโต้ตอบด้านภาษาอังกฤษในระดับดี-ดีมาก

-มีความมุ่งมั่นในด้านงานบริการและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

-มีบุคลิกภาพที่ดี ขยัน อดทน และซื่อสัตย์

ลักษณะงาน ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติให้คำแนะนำรวมถึงการคิดคำนวณราคาเกี่ยวกับสินค้า

และบริการให้กับลูกค้า

2.เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

-เพศชาย /หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี/การเงิน หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้ความสามารถทางด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นอย่างดี

ลักษณะงาน -จัดทำกระดาษทำงานเพื่อรวบรวมข้อมูลเอกสารหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ

ตามแนว การตรวจสอบ

-ปฏิบัติงานตรวจสอบตามที่ได้รับมอบหมาย

-ปฏิบัติงานให้เป็นปตามมาตรฐานการตรวจสอบภายในและคำสั่งในงานตรวจสอบ

-ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชา

ผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเตอมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากร บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง

1988 จำกัด โทรศัพท์ 053-998888 ต่อ 1401 , 1406 ติดต่อ คุณอวยพร หรือคุณอลิษา

ที่อยู่ติอต่อ : บริษัท นิ่มซีเส็งขนส่ง 1988 จำกัด

เลขที่ 368/2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ฟ้าฮ่าม

อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 


@2011 งานพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
Powered by Joomla!. Designed by: joomla themes .cc domain registration Valid XHTML and CSS.